Home / Hỗ trợ / Luật Đất Đai Số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Luật Đất Đai Số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Downlad

About adminvaska2018