Home / Hỗ trợ / Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, bao gồm: Nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá; tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; …
Download

About webadmin