Hỗ trợ

Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, bao gồm: Nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá; tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; …
Download

next

Luật Đất Đai Số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
Downlad

next

Luật Giá số 11/2012/QH13 của Quốc hội

Untitled-1

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Luật bao gồm các phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền…
Download

next

Thông Báo số: 229/TB-BTC ngày 10.05.2016

Thông báo số 229/TB-BTC ngày 10/05/2016 V/v công bố danh sách doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2016
Downlad

next

Nghị Định số 89-2013-NĐ-CP năm 2013

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá bao gồm: nội dung và thẩm quyền quản lý, tiêu chuẩn thẩm định giá, giá dịch vụ thẩm định giá, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi….
Downlad

next