Home / Hỗ trợ / Luật Giá số 11/2012/QH13 của Quốc hội

Luật Giá số 11/2012/QH13 của Quốc hội

Luật này quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giá; hoạt động quản lý, điều tiết giá của Nhà nước. Luật bao gồm các phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nội dung, thẩm quyền…
Download

About admin

Untitled-1