Home / Giám định / Giám định Hàng hóa – Chất lỏng

Giám định Hàng hóa – Chất lỏng

Căn cứ Điều 254, 255, 256 Luật Thương mại năm 2005, Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng. Nội dung giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng.

1. Giám định hàng hoá

– Giám định hàng hoá bị tổn thất.
– Kiểm đếm và giám định tình trạng.
– Kiểm tra container.
– Kiểm tra số lượng và tình trạng hàng hoá trong quá trình đóng và rút hàng.
– Kiểm tra tình trạng hàng trước khi xếp hàng.
– Niêm phong và mở niêm phong hàng rời.
– Dịch vụ lấy mẫu và phân tích mẫu.
– Giám định tình trạng phương tiện vận tải và xe cơ giới.
– Giám định tình trạng máy móc thiết bị.

2. Giám định hàng lỏng
– Giám sát quá trình giao nhận hàng lỏng.
– Giám định lượng dầu còn lại trên tàu.
– Giám định trước khi lấy hàng.
– Giám định tình trạng két chứa.
– Điều tra tổn thất dầu.

About admin